Nøkkeltall

Omsetning   2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter MNOK 11 876 12 398 9 935 10 127 9 830
Ordrereserve MNOK 15 332 11 183 9 429 10 976 9 074
             
Resultat            
Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) MNOK 1 212 1 151 752 679 430
Avskrivninger og nedskrivninger MNOK -178 -141 -117 -110 -106
Driftsresultat (EBIT) MNOK 1 034 1 010 635 568 325
Resultat før skatt (EBT) MNOK 1 040 1 004 625 580 318
Resultat etter skatt MNOK 787 778 483 453 225
             
Lønnsomhet            
EBITDA (%)   10,20 % 9,30 % 7,60 % 6,70 % 4,40 %
EBIT (%)   8,70 % 8,10 % 6,40 % 5,60 % 3,30 %
EBT (%)   8,80 % 8,10 % 6,30 % 5,70 % 3,20 %
Egenkapitalrentabilitet   43,30 % 43,80 % 34,30 % 38,40 % 19,00 %
Avkastning på investert kapital (ROACE)   54,20 % 53,60 % 38,70 % 45,70 % 24,80 %
Economic Value Added MNOK 619  590 320 312 121
             
Balanse            
Totale eiendeler MNOK 6 549 6 243 5 428 5 237 4 919
Egenkapital MNOK 1 950 1 820 1 499 1 334 1 202
Investert kapital MNOK 2 063 1 925 1 814 1 414 1 343
Gj. snittlig investert kapital MNOK 1 954 1 942 1 662 1 288 1 334
Egenkapitalandel   29,80 % 29,10 % 27,60 % 25,50 % 24,40 %
Netto rentebærende fordring MNOK 606 593 -95 751 204
Gjeldsgrad   -0,5 -0,5 0,1 -1,3 -0,2
             
Personal            
Antall funksjonærer per 31.12   1 322 1 378 1 325 1 327 1 314
Antall fagarbeidere per 31.12   1 727 1 652 1 472 1 381 1 356
Totalt antall ansatte   3 049 3 030 2 797 2 708 2 670
H-verdi   1,3 1,0 1,1 1,4 1,8
Sykefravær   3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,7 % 3,3 %