Nøkkeltall

Omsetning   2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter MNOK 12 398 9 935 10 127 9 830 7 356
Ordrereserve MNOK 11 183 9 429 10 976 9 074 9 826
             
Resultat            
Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) MNOK 1 151 752 679 430 475
Avskrivninger og nedskrivninger MNOK -141 -117 -110 -106 -85
Driftsresultat (EBIT) MNOK 1 010 635 568 325 390
Resultat før skatt (EBT) MNOK 1 004 625 580 318 405
Resultat etter skatt MNOK 778 483 453 225 304
             
Lønnsomhet            
EBITDA (%)   9,30 % 7,60 % 6,70 % 4,40 % 6,50 %
EBIT (%)   8,10 % 6,40 % 5,60 % 3,30 % 5,30 %
EBT (%)   8,10 % 6,30 % 5,70 % 3,20 % 5,50 %
Egenkapitalrentabilitet   43,80 % 34,30 % 38,40 % 19,00 % 28,50 %
Avkastning på investert kapital (ROACE)   53,60 % 38,70 % 45,70 % 24,80 % 35,90 %
Economic Value Added MNOK   320 312 121 193
             
Balanse            
Totale eiendeler MNOK 6 243 5 428 5 237 4 919 4 579
Egenkapital MNOK 1 820 1 499 1 334 1 202 1 322
Investert kapital MNOK 1 925 1 814 1 414 1 343 1 452
Gj. snittlig investert kapital MNOK 1 942 1 662 1 288 1 334 1 134
Egenkapitalandel   29,10 % 27,60 % 25,50 % 24,40 % 28,90 %
Netto rentebærende fordring MNOK 593 -95 751 204 449
Gjeldsgrad   -0,5 0,1 -1,3 -0,2 -0,5
             
Personal            
Antall funksjonærer per 31.12   1 378 1 325 1 327 1 314 1 158
Antall fagarbeidere per 31.12   1 652 1 472 1 381 1 356 1 236
Totalt antall ansatte   3 030 2 797 2 708 2 670 2 394
H-verdi   1,0 1,1 1,4 1,8 1,5
Sykefravær   3,7 % 3,5 % 3,7 % 3,3 % 3,6 %