AF har prosjektert og demontert kompressorplattformen H7. To vindmøllefartøy med ben som senkes til havbunnen er brukt for demontering og frakt av deler til AF Miljøbase Vats.

Frem til 1999 bidro H7 til å sikre trykk i gassrørledningen Norpipe mellom Ekofisk-feltet og Emden i Tyskland. Plattformen lå sør for Ekofisk, i tysk del av Nordsjøen, på 41 meters dyp.

AF Decom Offshore står bak planleggingen, prosjekteringen og demonteringen på oppdrag fra Statoil. AF leide inn vindmøllefartøyene
«Pacific Orca» og «Pacific Osprey» til bruk under demonteringen, og for senere frakt inn til AF Miljøbase Vats ved Haugesund. Offshoreoperasjonen
pågå ut mai 2013.

Skipene har ben som ble senket ned på havbunnen, og under demonteringen ble fartøyene jekket opp på høyde med plattformdekket før bit for bit ble fjernet.

Alle deler av plattformen ble satt på kai i Vats, for oppdeling, sortering og klargjøring til gjenvinning. Ved avslutningen av prosjektet vil det bli utarbeidet et miljøregnskap for alt som er fjernet offshore og levert til land.

AF Decom Offshore har også fått oppdraget med å fjerne B11 som er en tilsvarende plattform som H7. De to plattformene ble begge bygget i 1976 og er tilnærmet identiske. Det utførende arbeidet med B11 vil starte i 2015.

Produkttype: Offshore Decommissioning
Tidsrom: Juni 2011 - Desember 2016
Kunde Statoil
Kontraktssum MNOK 420
Entreprenør AF Decom Offshore
Volum Installasjonen er på til sammen 8300 tonn, fordelt med 5720 tonn på dekksanlegget
og 2580 på understellet. Drøyt halvparten, rundt 5000 tonn, er strukturelt stål, resten er mekanisk utstyr, rør, kabler, betong, marin begroning og anoder.