Hopp til hovedinnhold

Eierstyring

En åpen og solid styringsstruktur er nødvendig for at selskapet skal nå sine økonomiske mål og innfri sine samfunnsmessige forpliktelser. Selskapet ser det som en viktig oppgave å sørge for at virksomheten drives innenfor anbefalte normer og regler.

Det gjelder blant annet integriteten til bedriften og de ansatte, korrekt markedsopptreden, hensyn til det ytre miljø, et godt arbeidsmiljø og en sikker arbeidsplass for de ansatte.

Eierstyring og selskapsledelse er et omfattende emne som tar for seg forholdet mellom samfunnet, eierne, styret og ledelsen i AF. For mer detaljert informasjon om enkelte emner, vær vennlig å se undermenyen under eierstyring.

Styringsstrukturen i AF

AF er organisert som et tradisjonelt allmennaksjeselskap med generalforsamlingen som øverste myndighet. Generalforsamlingen velger medlemmene til selskapets styre. Den daglige driften utøves av konsernledelsen innenfor de strategier og rammer styret fastsetter.

Det er inngått en avtale mellom de ansatte og selskapet om at AF ikke skal ha bedriftsforsamling. De ansatte har etter avtalen fått utvidet styrerepresentasjon.

Styrets arbeid

Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har fastsatt en styreinstruks med nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Årlig evaluerer styret sitt arbeid og sin kompetanse, og behovet for bruk av styrekomiteer behandles løpende.

Minst en gang i året foretar styret en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontrollen i selskapet.

Likebehandling av aksjonærer

Selskapets transaksjoner i egne aksjer, med unntak av salg til ansatte, skjer til børskurs. Aksjen har ingen stemmerettsbegrensninger, er fritt omsettelig og hver aksje har en stemme. Det foreligger ingen aksjonæravtaler mellom selskapets aksjonærer.

To av styremedlemmene representerer selskaper som er større kunder av AF. Transaksjoner med disse gjøres til markedsmessige betingelser.

Les fullstendig rapport om eierstyring og selskapsledelse i AF Gruppens årsrapport 2021

Styret og konsernledelsen i AF

Oversikt over styremedlemmer i AF og informasjon om AF Gruppens konsernledelse finner du her.