Behandling av personopplysninger i AF Gruppen

AF Gruppen vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for de som personopplysningene gjelder ved behandling av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Behandlingsansvar
AF Gruppen består av en rekke selskaper med AF Gruppen ASA (org. nummer: 938 702 675) som øverste selskap i konsernet. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er det enkelte selskap (juridiske enhet). AF Gruppen ASA forvalter det øverste ansvaret.

Du kan ha kommet til denne erklæringen gjennom ett av AF Gruppens selskaper, og kan da kontakte dette selskapet. Du kan også i alle sammenhenger kontakte AF Gruppen sentralt i tilknytning til behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjonen til AF Gruppen og alle konsernselskap er:

Adresse: AF Gruppen Norge AS
Innspurten 15, 0663 Oslo
E-post: personvern@afgruppen.no
Telefon: 22 89 11 00
Personvernansvarlig konsern Karen Steien

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi bruker personopplysningene nedenfor til de formål som er oppgitt.

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistennevnte omtales som «registrert»).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Kommunikasjon og kontakt
Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre som ikke er dekket av behandlingene nedenfor i erklæringen.

Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig. I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen. Opplysninger som du oppgir til AF Gruppen når du fyller ut skjemaer på dette nettstedet, som for eksempel navn og adresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel.

Behandlingen av opplysninger er basert at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysningen ved at vi må ha kontakt med omverdenen er en del av vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene. Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser. Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i to år.

Markedsføring og nyhetsbrev, samt annen markedsføring
Nyhetsbrev baseres på ditt samtykke eller at vi har et kundeforhold med deg. Vi behandler da personopplysninger knyttet til kontaktinformasjon. Ved annen markedsføring behandles personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse for å ha en virksomhet og få nye kunder, markedsføre vår virksomhet mv. Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig, som kan være inntil du trekker ditt samtykke eller kundeforhold opphører.

Tjenester
Vi behandler kontaktopplysninger og kjøpshistorikk behandles for å oppfylle avtale med deg, så du kan bruke våre tjenester, herunder knyttet til kjøp av bolig.

Opplysningene behandles på grunnlag av å oppfylle avtale med deg og så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen, om det blir reklamasjon og for regnskapsføring. Vi kan også behandle personopplysninger knyttet til klager, reklamasjon, herunder krav. Opplysningene vil derfor bli behandlet i ca. 5 år.

Behandlingen vil også skje på grunnlag av vår interesse for å håndtere forholdet til kunder, sikre og utvikle tjenester, verne om våre rettigheter mv. Vi behandler opplysningen basert på at vi har en berettiget interesse av å behandle denne type opplysninger.

Vi behandler opplysninger knyttet til administrasjon av interesseskjemaer for prosjekter, visninger og utbedring av feil. Opplysningene som behandles vil være kontaktopplysninger, samt annet knyttet til visningen, som bolig det er vist interesse for, eller hva som skal utbedres. Opplysningene behandles for å oppfylle avtale med deg, som at du skal kunne få informasjon om boliger og at feil skal kunne utbedres. Disse opplysningene kan også behandles for å gi målrettet informasjon og markedsføring av tilbud. I forbindelse med visninger kan også nevnte opplysninger danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og statistikk. Denne behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse for å tilpasse virksomheten til våre kunder.

Eksisterende og potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere mv.
Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder (i forretningsforhold), leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere tjenester samt evaluere bruk av tjenester. Vi vil i disse tilfelle behandle navn, kontaktinformasjon, foretaksnavn og opplysninger tilknyttet kontakten med selskapet som vedkommende arbeider i.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse for å administrere forholdet til våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt tjenester.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtaler.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av leverandører og samarbeidspartnere.

Vi lagrer opplysningene inntil forholdet til kunde, leverandør eller samarbeidspart opphører eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

Rekruttering
Ved rekruttering til nye stillinger oss hos vil bl.a. CV, søknad, attester og referanser behandles. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt dersom behandling skjer gjennom f.eks. rekrutteringsløsning, eller på grunnlag av vår berettigede interesse for å rekruttere nye ansatte. For sistnevnte har vi vurdert at det er innenfor vår berettigede interesse i å rekruttere nye ansatte, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Informasjonskapsler (cookies)
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i avsnittet nedenfor. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi gjør dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Sikkerhet for behandlingen

Det er etablert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang og bruk.

Vi prioriterer sikkerhet av personopplysninger høyt i vår virksomhet og vil iverksette alle påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger. Alle behandlinger vil om mulig krypteres, og ikke være tilgjengelig for andre enn de som trenger personopplysninger for sine oppgaver.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene. Vi benytter også en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene dine fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Hvor det er nødvendig gjennomføres det risikovurderinger.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har på vår behandling av personopplysningene.

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt strenge konfidensialitetskrav og vi kan utøve sanksjoner eller si opp avtalen dersom disse kravene ikke overholdes.

Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Overføring eller utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger videre til andre i andre tilfeller enn nevnt i denne erklæringen og med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med eller samtykke fra den registrerte eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Sistnevnte gjelder til offentlig virksomhet som skatteinnkreving (om nødvendig), regnskapsfører/revisor, samt andre som vi har behov for i vår virksomhet som bankforbindelse.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Er det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysninger til mottaker utenfor EØS

Det er en målsetting for oss at all behandling av personopplysninger skal foretas innenfor EØS, men det vil kunne være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i personvernforordningen. Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter som registrert. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon over.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Tar det lenger tid enn 30 dager vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon
Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

Innsyn
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg.

Endring og sletting
Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Behandling på grunnlag av samtykke
Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen
Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se nærmere i personvernforordningen artikkel 33.

Andre rettigheter
For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser basert på dine personopplysninger.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss enten på våre nettsider, eller per epost.

Endringer

Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger gjøre deg oppmerksom på dette. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Cookies

Når du bruker nettstedet vårt kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud på afgruppen.no. Cookies kan også brukes til å gjøre annonser og annet innhold mer relevant.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse innstillingene. Merk imidlertid at du da kanskje ikke blir i stand til å utnytte nettsidens funksjonalitet fullt ut.

Statistikk

Dette nettstedet benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics benytter «cookies» for å analysere hvordan de besøkende bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av cookien gjennom din bruk av nettsiden (inklusive din IP-adresse), vil bli videreformidlet til og lagret av Google på servere i USA. Google bruker informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, og utarbeider rapporter til eieren av nettstedet om aktiviteter på siden og for å tilby øvrige tjenester knyttet til aktiviteter på nettsiden og bruken av Internett.

Google kobler ikke din IP-adresse til andre data som Google sitter på. Du kan motsette deg bruk av cookies ved å velge visse innstillinger i nettleseren.