Tillatelsen omfatter grenseverdier for tungmetallene arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv og sink, samt olje, sum av 15 spesifiserte perfluorerte forbindelser (PFAS), suspendert stoff og surhetsgrad.

Oppfølging PFAS
Fluorholdige stoffer (PFAS-er) har vært bestanddeler i skum fra brannslukkemidler på konstruksjonene som tas inn til miljøbasen. Langtidsgrensen gitt i tillatelsen er overskredet for 2022. Miljødirektoratet er rutinemessig orientert om funnene og tiltak som allerede er iverksatt. Siden det er en generell utfordring at det per i dag ikke finnes teknologi som gir tilstrekkelig rensing av PFAS, har AF engasjert de fremste fagmiljøene på området. Vi vil i tett dialog med fagmiljøene i Miljødirektoratet finne gode løsningene som kan komme en samlet bransje til gode. Tett oppfølging av PFAS vil bli særskilt prioritert også i 2023.


Oppfølging Suspendert stoff
Det ble registrert nivåer utover grenseverdiene for suspendert stoff (faste partikler i avløpsvannet). Tiltak er allerede iverksatt og har gitt positiv effekt.


Resultat støvmåling
Miljødirektoratet har satt strenge restriksjoner til støvflukt fra anlegget. Utslippstillatelsen fra myndighetene er satt på maksimalt 3 gram støv/m2 per måned. Målinger gjort av Hardanger Miljøsenter, viser at nivåer målt på målestasjonene er betydelig under kravet.
-
Fakta om Miljøovervåking AF Miljøbase Vats 
AF Offshore Decoms anlegg AF Miljøbase Vats har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). For å kunne følge miljøutvikling i området over tid, gjennomføres overvåking etter vannforskriftens bestemmelser for tilstanden i biota (strandsnegl og blåskjell) (hvert 3. år) og sediment (hvert 6. år).

Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats gjennomfører STIM AS avd. Miljø Bergen miljøovervåking av basen og områdene rundt.   
Kravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følges opp gjennom rapportene fra Zpire Ltd. Disse er ikke assosiert med STIM, men er en del av miljøundersøkelsene utført på vegne av AF Offshore Decom i 2022.

Miljørapporten er tilgjengelig på Miljødirektoratets sider.