Hopp til hovedinnhold
En av vår tids største samfunnsutfordringer er klimaendringer og miljøpåvirkning. AF skal redusere fotavtrykket fra egen drift og være ledende i å utvikle og levere tjenester som reduserer bruk av energi og andre knappe ressurser.

Klima- og miljøvennlige produkter og tjenester 

AFs visjon er at vi skal rydde fra fortiden og bygge for fremtiden. Det innebærer å tilby energiløsninger som reduserer energibehovet og bygge ut og fornye fornybare energikilder. I AF Gruppens miljøparker fjerner og renser vi materialer og grunn som er skadelige for miljøet og sørger for at materialer forblir i kretsløpet. Vi investerer også i kompetanse slik at vi kan tilby innovative løsninger i bygg-, anleggs og eiendomsprosjekter.  

Klimagassutslipp og energibruk 

Store  besparelser kan gjøres i prosjekteringsfasen, og utviklingen i markedet med flere samspillskontrakter der entreprenør kan bidra inn i tidlig fase er positivt for muligheten til å redusere utslipp i produksjonsfasen.  I store anleggsprosjekter kan en helhetlig planlegging av veitraseer for å redusere masseuttak og tilhørende forflytning medføre store og betydelige reduksjoner. 

Maskinene i AF Gruppen har i lengre tid blitt overvåket for å samle data om kjøremønster, og får nå i stadig større grad autostopp installert for å hindre tomgangskjøring.  Bruk av elektriske lastemaskiner, dumpere og hjullastere prøves nå ut i større grad på byggeplasser og AF Gruppen investerer også i mobile ladestasjoner. Flere og flere byggeplasser drives som fossilfrie byggeplasser.

Ressurseffektivitet og sirkularitet

I AF planlegges prosjektene slik at minst mulig avfall skal oppstå, og at avfallet i størst mulig grad kan kildesorteres for gjenvinning. Målet i AF er å kildesortere 80 %, godt over gjeldende myndighetskrav på 70 %. AF har også besluttet å halvere mengden avfall som går til energiutnyttelse og deponi og alle enheter i AF utarbeidet handlingsplaner for å redusere ikkegjenvinnbart avfall.  For å nå målet må vi både redusere mengden avfall som oppstår på byggeplassen og prioritere arbeid med de fraksjonene som typisk blir sendt til forbrenning eller deponi. 

 • AF-selskapet Aeron har levert HVAC-systemer til Norleds nullutslipps batteriferjer.
 • Rimol Miljøpark
  Betong Øst og AF Gruppen har samarbeidet om å utvikle en betong der resirkulerte masser fra Rimol Miljøpark kan erstatte sand i tilslaget.
 • Gimsøystraumen Bru i Lofoten rehabiliteres av AF-selskapet Consolvo ved installasjon av katodisk beskyttelse. Korrosjonen på jernet stoppes ved å tilføre en svak elektrisk spenning mellom node og jern (katode). Metoden vil øke levetiden på broen med 30–40 år.
 • På prosjekt Ny vannforsyning til Oslo har AF og italienske Ghella tatt i bruk elektriske dumpere.

Klima og miljømål i AF Gruppen

 • 50

  %

  Halvere klimagassutslipp i våre prosjekter innen 2030.

 • 50

  %

  Innen 2030 skal avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes halveres.

 • 80

  %

  Kildesortering i AF minst 80% (Myndighetskrav 70%).