Forskningsrådet investerer totalt to milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal ledes av NMBU. Miljøparkene til AF Decom blir er en viktig partner i et av senterne, EarthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy. Sentret skal forske på forurenset jord og overskuddsmasser, der målet er å utvikle og synliggjøre eksisterende, bærekraftige behandlingsløsninger og legge til rette for gode rammebetingelse for sirkulære løsninger. Miljøparkene har i mange år arbeidet med dette og vil videreutvikle kompetansen sammen med partnerne.

– Senteret vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er å øke kompetansen og forbedre regelverket slik at gjenvinningsproduktene kan erstatte jomfruelige masser, sier Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder i Nes Miljøpark.

 

Fremtidens gjenvinningsmetode

I flere år har Miljøpark forsket på metoder og teknologi for å finne frem til en ny løsning for gjenvinning av masser. Den banebrytende teknologien bidrar til renere miljø ved at inntil 80 prosent av forurensede masser, som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier, nå kan gjenvinnes. Løsningen skiller ut forurensede partikler ved hjelp av avansert sortering, vann og kjemikalier som senere presses. Pressen klemmer partikler sammen til avrenningsfrie filterkaker som utgjør kun 20 prosent av det totale volumet. Filterkakene fraktes til deponi mens de resterende 80 prosent av massene foredles, friskmeldes og kan gjenbrukes som helt vanlig pukk, jord, singel og stein.

- Vår rensemetode overgår avfallsforskriftens mål fordi den løser flere utfordringer i samme prosess; den reduserer avfallets volum, og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid; teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene som knyttes til deponilagring, forklarer Henriksen.

 

- Et løft for bransjen

Gjennom forskningsprosjektet skal nye økonomiske kriterier som sikrer bærekraftige forretningsmodeller utvikles, og det skal lages forslag til ett bedre regelverk og skattesystem som sikrer en sirkulær avfallssektor og massehåndtering. 

Med en total budsjettramme på 230 millioner over åtte år, vil dette prosjektet være et viktig bidrag inn i arbeidet Miljøparkene har for å oppfylle ambisjonene om sirkulære løsninger, gjenvinning og redusert miljøpåvirkning bygg- og anleggssektoren.

- Dette er både en viktig anerkjennelse av teknologien vi har skapt, og et stort løft for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vår bransje henger igjen i fortiden når det gjelder å benytte de sirkulære mulighetene som finnes, og denne satsningen gir stort potensial til å få gjenvunnede masser inn i kretsløpet igjen, sier Henriksen.