Hopp til hovedinnhold
Bygg

Vikingtidsmuseet klima-kontrolleres med energi fra sjøvann

Bygging av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy stiller strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre og uerstattelige gjenstander. For byggherren Statsbygg og museet er derfor kontroll av temperatur og fjerning av fuktighet svært viktig. Det var håndtering av nedbør og smeltevann som også ga inspirasjon til en mer bærekraftig energiløsning.

Opprinnelig plan var at regnvann og overvann skulle ledes vekk fra tomta via fordrøyningsmagasin i grunnen, og deretter via offentlig vann- og avløpsnett. En utfordring på tomta er mye bløt leire i grunnen. Siden overvannshåndtering også må hensynta klimaendringer, ble muligheten til å etablere en flomsikringstunnel identifisert. Dette var også en løsning der man unngikk arbeider nær de skjøre skipene.

 - Da vi ble kjent med at Oslo kommune utredet overvannsproblematikk i hele området, kom vi dialog med dem for å finne en felles løsning. Flomsikringstunnelen er derfor et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, forteller Lars Christian Gomnæs, prosjektsjef i Statsbygg.

Tunnelen blir 350 meter lang og strekker seg fra museumstomta ned til nærmeste bukt, Langviksbukta.

Flomtunnel åpnet muligheten for sjøvannsenergi

Valget av flomtunnel gjorde at teamet fra Statsbygg og AF Byggfornyelse også identifiserte muligheten til å hente inn sjøvann som energikilde. Ved hjelp av tre varmepumper kan prosjektet benytte sjøvann til oppvarming av hele det nye bygget, i tillegg til det eksisterende bygget som skal rehabiliteres.

-Vi hadde i utgangspunktet ikke en naturlig tomt for sjøvannsenergi. Det var først da vi valgte å gå for flomtunnel at alternativet for varmveksling med sjøvann åpnet seg. Sjøvannsenergi er en mer stabil energikilde. Dette blir derfor en bedre og mer enn oppgradert energiløsning som også Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo ga sin tilslutning til, sier Gomnæs.

Sjøvann er fornybar og stabil energikilde året rundt. Sjøvann er derfor godt egnet for både for varme og kuldeproduksjon. Varme og kjøling produseres fra samme distribusjonssløyfe. Vannet ledes inn til en pumpestasjon i Langviksbukta hvor sjøvannet veksles til en vann/glykol blanding som videre pumpes opp til energisentralen. I energisentralen hentes varme og kjøling ut og distribueres på sine respektive kurser. Slik oppnår man stabil temperatur gjennom hele året innenfor kravene til museet.

Unngår rystelser nær skipene

Fredrik Arnesen, Christian Sondresen, Stephan Frank og Torstein Lange Larssen har ansvar for flomsikringsprosjektet i AF Byggfornyelse.

- Hullet i flomsikringstunnelen ble utvidet fra 1 til ca. 1,2 meter slik at det var mulig å trekke flere rør. I dialog med Tor Olsen i AF Energi og Multiconsult utarbeidet vi kravspesifikasjonen til energileverandøren GK, sier Torstein Lange Larsen, senior rådgiver i AF Byggfornyelse. 

- Sjøvann til kjøling/oppvarming er i seg selv ikke unikt, forteller Stephan Frank, teknisk prosjekteringsleder i AF Byggfornyelse. - Det er måten vi her kan kombinere energiløsningen med en flomsikringstunell som er innovativt. Dette gjør at vi kan benytte sjøvann som energikilde til et bygg hvor det i utgangspunktet ikke ville vært aktuelt. Den jevne temperaturen på dypet i sjøen gjør at man får veldig god virkningsgrad på varmepumpene gjennom hele året.

Tunnelen løser ikke bare flomproblemene for Vikingtidsmuseet, men også for naboene. Ved å bruke sjøenergi får området en betydelig energikapasitet. Det betyr at overskuddsenergi kan leveres til andre mulige brukere, for eksempel Folkemuseet. Dette blir det første og eneste fjernvarmesystemet på Bygdøy.

Vibrasjonskontroll

Deler av arbeidet er i nærheten av Vikingskipshuset, Norsk Folkemuseum og Bygdøy Kongsgård. Det er derfor satt strenge krav til vibrasjoner og utførelse.

I Vikingskipshuset er det etablert vibrasjonsdempende tiltak lokalt rundt gjenstandene hvor vibrasjonsverdier måles. Alt av vibrasjonsgivende arbeider i tomten blir registret og varslet ved overskridelser av gitte verdier.

-Vi benytter rotasjonsboring for å unngå rystelser som kan skade gjenstandene i museet. Det bores først et lite hull som utvides et par ganger. Metoden gir kontinuerlig innsikt i fjellkvaliteten og kan utvide borekronene i flere steg. Denne fremgangsmetoden gjør at vi ikke forventer vibrasjonsutslag på arbeidene med flomprosjektet, sier Ola Hammer, anleggsleder i AF Byggfornyelse.