Hopp til hovedinnhold
Miljø

Oppdrag naturrestaurering

Naturrestaurering er tiltak som bidrar til å gjenopprette økosystemer som er blitt forringet eller ødelagt. Praktisk gjennomføring av et naturrestaureringsprosjekt krever ofte kompetanse knyttet til riving, massehåndtering og miljøsanering. 

-    AF Gruppen har gode forutsetninger for å kunne tilby og videreutvikle slike tjenester, og får stadig flere oppdrag. Naturrestaurering er å rydde fra fortiden i praksis, sier Thomas Jølstad Henriksen, forretningsutvikler AF Decom.  

Sporene fra 100 års gruvehistorie er fjernet

I 2021 ryddet miljøselskapet AF Decom opp etter mer enn 100 års gruvehistorie på Svalbard. Alle spor av menneskelig aktivitet som bygg og infrastruktur ble fjernet, slik at isbreer og fjellsider fremstår mest mulig upåvirket. 

Friskmeldte sjøbunn 

I 2023 har AF Decom gjennomført en restaurering av sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet i Bergen. Etter at 84 tonn skrot er ryddet fra sjøbunnen, lå fortsatt tungmetaller og andre miljøgifter igjen. AF har benyttet en metode for å etablere frisk sjøbunn der sand i tre lag påføres med undervannsdrone, og hvor det siste laget i «lokket» fungerer som erosjonssikring.  

Fjernet PFAS fra Svalbard lufthavn 

Noen kilometer utenfor Longyearbyen, ligger Svalbard Lufthavn. Miljødirektoratet ga eieren Avinor AS pålegg om opprydding i PFAS-forurenset grunn ved det nedlagte brannøvingsfeltet ved lufthavnen. PFAS er en sterk miljøgift og Svalbards natur er ekstra følsom. Området berører også sikkerhetssonen til fredede kulturminner. 

I 2023 fikk AF Decom oppdraget med å grave opp området ned til et definert nivå. 40.000 tonn gravemasser ble lastet ombord i skip og fraktet til deponi i Tromsø. Overskuddsvannet ble renset, og rene morenemasser ble tilbakeført i byggegropa. Arbeidet ble utført basert på krav i Svalbardmiljøloven.   

AF Gruppen Svalbard - naturrestaurering

Støtter forskningsdrevet innovasjon

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere. Senteret utvikler teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. AF Gruppen er samarbeidspartner og bidrar blant annet med kompetanse og teknologi fra miljøparkene våre på nye måter. Det siste året har AF utført forsøk på avvanning og partikkelseparasjon av muddermasser fra Borg Havn i Østfold, samt deltatt i studie for å gjenbruke muddermasser til restaurering av marine våtmarker i et naturreservat. Studiet baserer seg på positive erfaringer med lignende tiltak internasjonalt. 
-    Å delta i forskning for å utvikle nye bærekraftige forretningsområder er både spennende og viktig, og møter etterspørselen etter sirkulære tjenester, sier Thomas Jølstad Henriksen.      

Tilbakefører gammel vei

Når AF bygger 10 kilometer ny E6 mellom Storhove og Øyer for å bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling, stilles det samtidig klima- og miljøkrav for å redusere konsekvensene av utbyggingen. 

Nye Veiers prosjekt baseres på høy grad av gjenbruk av dagens E6. Dette inkluderer gjenbruk av flere eksisterende kryss og bruer. Veiprosjektet bidrar også til ca. 40 dekar med nydyrket areal. Samtidig skal 4,5 kilometer av den gamle traseen med tofelts vei i dagen fjernes og tilbakeføres til natur med jordbruk og skogbruk. 

FNs Naturavtale ble vedtatt 19. desember, 2022 og omtales ofte som naturens Parisavtale. Avtalen innebærer blant annet at man skal stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen og legge grunnlaget for å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Ett av hovedpunktene fra avtalen er at 30 prosent av all natur som er ødelagt eller delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030. 

-    Fremover vil det være et konkurransefortrinn å kunne vise til prosjekter hvor vi har bidratt med kompetanse for å ivareta natur og bygge så skånsomt som mulig. Det handler om å bygge etter tiltakshierarkiet, først og fremst unngå, deretter begrense, istandsette og til slutt kompensere. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi finne sirkulære løsninger, ivareta naturmangfold og minimere arealbeslag av natur, sier klima- og miljøsjef Nora Omdal Schjoldager i AF Anlegg.  

 

Klima- og miljøsjef Nora Omdal Schjoldager i AF Anlegg.