Hopp til hovedinnhold
Foto: AF Gruppen/Fredrik Asbjørnsen
AF Gruppen er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme etterlevelsen av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre enhver tilgang til denne informasjonen.

Her følger en gjennomgang av hvordan vi jobber med og etterlever åpenhetsloven. Denne redegjørelsen omfatter AF Gruppen ASA (morselskapet) med tilhørende datterselskaper.

Måten vi driver på, definerer oss som selskap. AF Gruppen setter krav til sine medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven er med på å sikre etterlevelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomheter som AF Gruppen informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Arbeidet med dette skal redegjøres for og publiseres minst en gang i året.

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022, og har påvirket vårt arbeid med å identifisere og rapportere potensiell risiko knyttet til innkjøp samt oppfølging av leverandører og underentreprenører i hele konsernet. AF Gruppen prioriterer arbeidet med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på våre byggeplasser høyt. Åpenhetsloven er basert på grunnleggende menneskerettigheter relatert til økonomiske, sosiale og politiske rettigheter i arbeidslivet, og er basert på OECD sine retningslinjer.

Kravene i åpenhetsloven er forankret i styringsdokumenter, gjennom tydelig rolle- og ansvarsfordeling på ulike organisatoriske nivåer, samt at det er integrert i den daglige driften gjennom kurs, prosedyrer, innkjøpsrutiner, kontraktsmaler, rapportering, påseplikt, kontroller på prosjekt og rutiner for varsling.

AF Gruppen følger OECD sine retningslinjer, som er en preakseptert og anbefalt modell for aktsomhetsvurdering:

Jpeg i AF-format.jpg

 

Både åpenhetslovens forarbeider og OECDs retningslinjer viser at åpenhetsloven er basert på en risikohåndteringstilnærming, som tilsier at man ikke skal håndtere all potensielle risiko i leverandørkjeden og bygger på proporsjonalitet mellom tiltak og den mulige risikoens art og omfang. AF Gruppen har en omfattende leverandørkjede med mange ledd og underleverandører, som igjen har sine leverandørkjeder. AF Gruppen har en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene publiseres i AF Gruppens årsrapport for samfunnsansvar og bærekraft:

Alle har rett til å be om informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken, og deres håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser. 

Forespørsel via e-post

Dersom det er spesifikke forespørsler knyttet til enkeltprodukter eller -tjenester, kan dette rettes til det aktuelle prosjekt ved prosjektleder.

For generelle henvendelser kan følgende e-post benyttes: