Hopp til hovedinnhold
Slik jobber vi med mangfold i AF

Slik jobber vi med mangfold i AF

  Opplæring, forskning, teater og kampanjer. Våre ansatte og samarbeidspartnere møter vår mangfoldsatsing både gjennom kultur og systemer.

  AF Gruppens arbeid med likestilling og mangfold tar utgangspunkt i fire suksessfaktorer:

  • Langsiktighet og tydelig målsetting:
   Mangfold og inkludering er en del av AF Gruppens konsernstrategi med tallfestede mål for likestilling mellom kjønn.
  • Engasjert toppledelse:
   To representanter av AF Gruppens konsernledelse er sponsorer for initiativet «De Beste Folka», om mangfold og inkludering i AF Gruppen.  Status rapporteres regelmessig til konsernledelsen og styret.
  • Kontinuerlig måling:
   Oppfølging av kjønnsbalanse kvartalsvis. Medarbeiderundersøkelser, rapporter fra bedriftshelsetjenesten og samarbeid med CORE  - senter for likestillingsforskning, gir AF god innsikt til å prioritere tiltak. 
  • Tiltak som favner alle:
   Det er iverksatt et bredt spekter av tiltak for å sikre like muligheter for alle. Det er lagt spesielt vekt på tiltak innenfor rekruttering, medarbeiderutvikling, arbeidsmiljø og holdningsskapende arbeid.     

  10 tiltak i AF Gruppens mangfoldsatsing
   
  1.      Første møte med AF
  Om du er nyansatt eller underentreprenør, så vil du møte våre bygge- og anleggsprosjekter med tydelige forventninger og krav til en inkluderende kultur. Både fra ledelse og gjennom oppstartskurs tydeliggjøres budskapet om  nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Også i selve ansettelsesprosessen har AF prosedyrer som skal stimulere til å se etter mangfold og hindre ubevisst diskriminering.
   
  2.      Like mye verdt
  AF Gruppen har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, nasjonalitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn og godtgjørelser, forfremmelser, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter. AF Gruppen har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. På våre byggeplasser møter medarbeidere og samarbeidspartnere plakater og annet materiell med et enkelt buskap på flere språk. Hos oss er alle like mye verdt.  

  3.      Ta praten!
  Medarbeiderutviklingssamtale er obligatoris for alle selskaper tilknyttet AF Gruppen. Ledere og medarbeidere varsles gjennom personalsystemet når det er tid for den årlige samtalen. Det tilbys også trening i samtalen for ledere som ønsker å vite mer om hvordan de kan følge opp sine medarbeideres utviklingsplaner. Vi vet at småbarnperioden kan være utfordrende både for kvinner og menn, og har sørget for et samtaleverktøy før, under og etter en barselspermisjon for å avklare forventninger og ønsker både for ansatte som er mødre, fedre, medmor, eller medfar.  

  4.  Kontinuerlige målinger 
  For å sette inn riktige tiltak, må status og utvikling måles og analyseres.  Medarbeidernes stemmer kommer blant annet til utrykk gjennom medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år og som har egen seksjon for mangfold. Sammen med blant annet måling av helse, karriereutvikling på ulike nivåer og undersøkelse blant de som slutter i AF, har vi flere verktøy som kan bidra til rette og spisse tiltak.  I tråd med aktivitets-og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere utarbeides en årlig rapport som viser resultater av måliger og likestillingsarbeid.

  5.      Lederkurs og dialogteater 
  Mangfold er implementert i alle lederkurs i AF Gruppen og har ulike moduler tilpasset hvor lederen er i karriereløpet. Den interaktive opplæringen baserer seg i stor grad på gruppediskusjoner og dilemmatrening. I tillegg har AF regelmessig større ledersamlinger med opptil 700 ledere tilstede og hvor De beste folka og mangfoldsatsingen står på programmet. Dialogteater er en av flere læringsmetoder som har vært gjennomført med ubevisst diskriminering og kulturell kommunikasjon som tema.  Se opptak av dialogteateret nederst i artikkelen. 

  6.      Diversitas- bransjens mangfoldsnettverk 
  AF var en av grunnleggerne av Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. AF sitter i styret i Diversitas. Hvert selskap kan gjøre mye, men fordi vi alle står overfor felles utfordringer og har et mål om å gjøre bransjen mer attraktiv for alle, er vi tjent med å dele erfaringer, inspirasjon og sørge for økt mangfoldskompetanse. Diversitas er en møteplass både digitalt gjennom webinarer med ulik tematikk og fysisk, blant annet gjennom en årlig inspirasjonsdag. Mer om Diversitas her.
   
  7.      Nybrottarbeid innen likestillingsforskning
  AF har deltatt i et treårig forskningsprosjekt sammen med ni andre store norske selskaper for å finne ut hva som skaper hindringer og muligheter for kjønnslikestilling i Norge . Hovedstudien er utført av CORE -Senter for Likestillingsforskning på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og ble offentliggjort i mars 2022. Studien viser blant annet at til tross for at kvinner og menn har like ambisjoner og idealer i arbeidslivet, så har kun 16% av kvinnene resultatansvar. Det bekreftes også at forhold på hjemmebane er relevant for karrieren. Over 500 AF-medarbeidere, kvinner og menn, deltok i undersøkelsen og arbeidet benyttes aktivt når vi utformer nye mangfoldtiltak.   

  8.      Inspirere studenter gjennom "Ta jobben min"
  AF har som mål å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver og jobber tett med høyskoler og universiteter for å rekruttere nysgjerrige og dyktige studenter til en karriere i AF Gruppen. En høyskoleturne hvor unge i AF forteller om sin arbeidshverdag eller deltar i paneldebatter, gjennomføres to ganger i året.  I den digitale kampanjen "Ta jobben min" møter ingeniørstudenter i Norge 10 dyktige AF-ansatte som forteller om sin stilling, om sitt prosjekt, hvilke problemstillinger de jobber med og hvilke egenskaper som er gode å ha i rollen. Konkurransen heter «Ta jobben min», fordi ingeniørstudentene ikke bare skal få utforske hvilke stillinger som finnes, men også få prøve seg i den de liker best. 20 vinnere får praksis, påfyll og studiestipend. 

  9.      Besøkssenter for ungdomskoleelever
  Et besøkssenter på prosjektet Nye Tøyenbadet, som AF Gruppen bygger, skal gi elever i 9. og 10. trinn i Osloskolen innblikk i hverdagen på en byggeplass. PRIM (Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold) er et initiativ fra Oslobygg KF i samarbeid med BNL og Utdanningsetaten i Oslo. Målet er å rekruttere flere unge – og særlig unge jenter – til å velge bygg- og anleggsfag på videregående skole. AF og flere entreprenører stiller med rollemodeller - unge kvinnelige lærlinger og fagarbeidere – som forteller om sitt utdanningsvalg.  

  10.  Varslingsrutiner og varslingsutvalg
  AF oppfordrer ansatte og samarbeidspartnere til å varsle om kritikkverdige forhold. Det kan varsles til leder, linjeledelse eller via et varslingsutvalg hvor man har anledning til å være anonym. Det er viktig å sørge for trygghet og senke terskelen for å varsle. På afgruppen.no/varsling finnes informasjon om varslingsrutiner og behandling av varsler. AF tilbyr også ansatte kurs i varsling.

  Det er viktig å avklare forventninger til permisjonstiden og tiden etter. I AF har vi satt samtaler rundt foreldrepermisjon i system.